Random Works

Vi designar studier och analyserar data

We design studies and analyze data

Vad vi gör

What we do

Random Works är experter på dataanalys. Det kan gälla allt från försäljningsstatistik till valdata – vi garanterar att du får ut så mycket som möjligt av din databas. Undrar du hur din senaste kampanj påverkade ditt resultat? Vilka en politikers presumtiva väljare är och hur dessa bäst kan nås? Hur en reklamkampanj bör utformas för att kunna utvärderas i ett senare skede? Dessa och många andra frågor kan vi hjälpa din organisation med. Om du vill veta mer, kontakta oss på: kontakt@randomworks.com.

Random Works are experts at analyzing data. From sales statistics to election data – we can guarantee that you get as much as possible out of your data. How was your organization’s result affected by the latest campaign? Who are a politician’s potential voters and how can they be reached? How should a campaign be designed to subsequently be evaluated? We can help you with these and many more questions. If you want to know more, please contact us on: contact@randomworks.com.

Analyser

Analysis

Random Works får ut det mesta av organisationens egna data och kan dra nytta av externt material som vi tar fram för att svara på frågor som är betydelsefulla för er. Vi vet vad som krävs för att en analys ska vara trovärdig och värderar detta högst. Vi kommer helt enkelt erbjuda din organisation bästa möjliga analys utifrån tillgänglig data.

Random Works gets the most out of an organization’s own data and can utilize external material to answer questions that are important to you. We know what it takes to conduct a credible analysis and view this as our main priority. It comes down to one thing: to offer your organization the best possible analysis from available data.

Studiedesign

Study Design

Random Works utformar skräddarsydda studier som utvärderar effektiviteten av alternativa strategier innan de implementeras i full skala. Vi tar reda på vad Er målgrupp har gemensamt och hur Ni bäst kan nå den för att maximera utdelningen av en kampanj.

Random Works designs customized studies that evaluate the efficiency of alternative strategies before they are fully implemented. We find out what your target group has in common and how you best can reach them in order to maximize the returns from a campaign.

Visualisering

Visualization

Random Works låter era siffror komma till liv genom slående och informativ grafik. Med era data som underlag kan vi skapa pedagogiska säljargument och strategidokument som är förståeliga och övertygande.

Random Works lets your data come into life through striking and informative graphic designs. Starting from your available data, we can create pedagogical and convincing arguments that suit your needs.

Föredrag

Talks

Random Works tar fram specialutformade föreläsningar och kurser inom dataanalys och ekonomisk teori. Kurserna vänder sig till alla som vill utveckla sin förståelse för data och erbjuder handfasta exempel på hur data kan användas inom olika typer av organisationer.

Random Works customizes courses in data analysis and economic theory. These courses are for anyone who wants to develop their understanding of data and gives the participant hands-on examples of how data can be used within different types of organizations.

Vilka vi är

Who we are

Random Works har gedigen erfarenhet av dataanalys och akademisk forskning inom nationalekonomi och har arbetat för både svenska och internationella organisationer.

Random Works has a vast and solid experience of data analysis from academic research within the field of economics and has worked both for Swedish and international organizations.

Sebastian Axbard

Utvecklingsekonomi

Development economics

Eskil Forsell

Beteendeekonomi

Behavioral economics

Johannes Hagen

Offentlig ekonomi

Public economics

Mounir Karadja

Politisk ekonomi

Political economics

Jonas Poulsen

Utvecklingsekonomi

Development economics